Statut

 

   Statut fundacji - pdf 

Tekst jednolity Statutu Fundacji

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 1/06/2016

z dnia 02 czerwca 2016 roku

 

STATUT

Fundacji Rozwoju Społecznego

 „Nad Symsarną”

Warmińsko - Mazurski Fundusz Lokalny

 

Rozdział I.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko - Mazurski Fundusz Lokalny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, reprezentowany przez Henryka Narwojsza i Marię Żylińską zwanych dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Marii Smólskiej w Olsztynie dnia 24 lipca 1997 r., repertorium A nr 9800/97, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity: Dz. U. z 1991 Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Lidzbark Warmiński.

 

§ 4

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

 

Rozdział II.

 

PRZEDMIOTY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 5

Celem istnienia Fundacji jest bezinteresowne:

 

1. popieranie wszechstronnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego,

2. wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci i młodzieży na terenie objętym dzia-   łaniem Fundacji,

2a. bezpłatna pomoc dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom chorym na choroby  onkologiczne,

3.  pomoc finansowa organizacjom pozarządowym działającym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,

4.  zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin woj. warm -  mazurskiego,

5. promocja województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i poza jego granicami,

6. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,

7. wspieranie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości,

8. poprawa jakości życia społeczeństwa Warmii i Mazur,

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. organizowanie i finansowanie szkoleń związanych z przedsiębiorczością, ekologią oraz szkoleń  językowych, zawodowych i osobowościowych wśród młodzieży i dorosłych,

2. finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach dla osób realizujących cele Fundacji,

3. współpracę ze światowymi ośrodkami Community Foundations oraz skupionymi w Sieci Polskich Funduszy Lokalnych,

4. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli mediów i nauki oraz wolontariuszy w kraju i za granicą,

5. organizowanie i przeprowadzanie konkursów grantowych, konferencji i wystaw w kraju i za granicą,

6. pomoc przedsiębiorcom i osobom fizycznym w rozwoju przedsiębiorczości poprzez utworzenie i prowadzenie funduszu poręczeń kredytowych oraz funduszy pożyczkowych

7. propagowanie i współfinansowanie działań związanych:

a) z ekologią i promocją idei zrównoważonego rozwoju

b) z promocją zdrowia

c) świadczenie różnorodnych form pomocy dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom chorym na choroby onkologiczne, w zakresie leczenia, rehabilitacji i organizacji wypoczynku dziecka chorego,

d) Tworzenie subkont dla beneficjentów,

8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

9. inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie działań wspierających tworzenie nowych miejsc pracy,

10. tworzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży.

 

§ 7

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Rozdział II A  

 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

§ 7 a

 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych (94.99.Z);
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z);
 3. działalności charytatywnej (88.99.Z);
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
 5. ochrony i promocji zdrowia (89.90.E);
 6. działalności wspomagającej edukacje (85.60.Z);
 7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B);
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (78.10.Z);
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości  (70.22.Z).

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III.

 

ORGANY FUNDACJI

 

§ 8

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą.
 3. Kolegium Nadzorujące, zwane dalej Kolegium.
 4. Komisja Grantowa

 

§ 9

Zarząd Fundacji składa się z trzech do dziewięciu osób i jest powoływany na czas wyznaczony przez Fundatora, na okres nie krótszy niż cztery lata.

 

§ 10

Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

 

§ 11

Fundator może scedować swoje uprawnienia na Prezesa Zarządu na czas określony lub stały.

Reprezentantem Fundatora w Zarządzie Fundacji jest Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie lub Dyrektor Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lidzbarku Warmińskim.

 

§ 12

Powołania nowego członka Zarządu dokonuje Fundator na wniosek Prezesa Zarządu.

 

§ 13

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu, zatwierdzonej przez Fundatora.

 

§ 14

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.

 

§ 15

Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

 

§ 16

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji. Członkami Zarządu muszą być osoby, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem.

 

§ 17

Pierwszymi członkami Zarządu są: Kajaniec Anna, Narwojsz Henryk, Żylińska Maria.

 

§ 18

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Programowej Fundacji.  Zarząd w szczególności:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

e) ustala regulamin Biura Fundacji,

f) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

g) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodziel-ne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

h) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla  pracowników Fundacji,

i) podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

 

 

 

§ 19

Członkowie Zarządu za uczestnictwo w pracach Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani przez Fundację. Decyzja w tej sprawie należy do Fundatora.

 

§ 20

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Aby uchwała była ważna, wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

 

§ 21

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.

 

§ 22

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 23

Rada Programowa Fundacji składa się z 5 do 24 członków, osobistości życia społecznego i gospodarczego.

 

§ 24

Wyboru pierwszych 8 członków Rady Programowej Fundacji dokonuje pierwszy Zarząd.

 

§ 25

Członkowie Rady pełnią funkcje honorowo.

§ 26

Rada Programowajest organem o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych i opiniodawczych. Członkowie Rady udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.

 

§ 27

Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 28

Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, na wniosek Przewodniczącego Rady lub, co najmniej trzech członków Rady. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady powinni być powiadomieni przez biuro Fundacji pisemnie na 7 dni przed terminem spotkania.

§ 29

Rada dokonuje wyboru nowego członka Rady spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji w głosowaniu.

§ 30

Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.

 

§ 31

W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§ 32

Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 33

Do zadań Rady Programowej należy:

 

a) występowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi kierunków działalności Fundacji,

b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

d) występowanie z głosem doradczym i opiniotwórczym w sprawie projektów działań Fundacji przedstawionych przez Zarząd,

e) pomoc w pozyskiwaniu sponsorów Fundacji,

f) pomoc w realizowaniu działań programowych Fundacji poprzez opiniowanie i popieranie swoim

autorytetem idei Fundacji.


§ 34

Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.

 

§ 35

 1. 1.        Kolegium Nadzorujące, jest kolegialnym organem kontrolnym i opiniującym.
 2. 2.        Kolegium składa się z 3. do 5. członków, których powołuje Fundator. Następnych członków Kolegium na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Kolegium, powołuje swą decyzją Kolegium.
 3. 3.        Pracami Kolegium kieruje przewodniczący Kolegium, wybierany przez członków Kolegium ze swego grona.
 4. 4.        Kolegium jest powoływane na czteroletnią kadencję i pracuje na posiedzeniach.
 5. 5.        Posiedzenie Kolegium odbywa się na wniosek przewodniczącego lub przy jego dłuższej nieobecności wiceprzewodniczącego.
 6. 6.        Do ważności posiedzenia Kolegium Nadzorującego jest wymagana obecność co najmniej dwóch członków Kolegium.
 7. 7.        Uchwały Kolegium zapadają większością głosów.

 

§ 36

 1. Kolegium Nadzorujące nie podlega Zarządowi w żadnej sprawie.
 2. Kolegium Nadzorujące sprawuje bieżący wewnętrzny nadzór i kontrolę działalności Fundacji.
 3. Kolegium Nadzorujące, a także każdy z jego członków mają prawo żądać od Zarządu udzielania informacji i wyjaśnień w każdej sprawie objętej działalnością Fundacji, a także żądać przedłożenia stosownych dokumentów.

§ 37

Kolegium Nadzorujące opiniuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.

 

§ 38

 1. Członkowie Kolegium:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów dojazdu do siedziby fundacji na posiedzenia zwołane przez przewodniczącego. 

 1. W razie powołania członka Kolegium, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Kolegium stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Kolegium ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy.
 2.  Do Kolegium może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
 3.  Członek Kolegium może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Kolegium, może także zrezygnować ze swego członkostwa na rzecz innej osoby nie będącej dotąd w Kolegium, czyli wprowadzić następcę. Wymaga to jednak jednomyślnej zgody Kolegium.
 4. Może nastąpić odwołanie członka Kolegium w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Kolegium.
 5. Członkostwo w Kolegium ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Kolegium.

 

§ 39

 1. Kolegium współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji.
 2. Członkowie Kolegium Nadzorującego pracują woluntarystycznie, tzn. bez pobierania wynagrodzenia za pracę w czasie posiedzeń i spotkań.
 3. Regulamin Kolegium Nadzorującego zostanie opracowany przez członków Kolegium na 1. posiedzeniu.

 

§ 40

Członków Komisji grantowej do rozpatrywania i nagradzania wniosków grantowych, powołuje Zarząd Fundacji po konsultacjach z Radą programową. Pracę Komisji Grantowej określa osobny regulamin.

 

 

Rozdział IV.

 

MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

 

§ 41

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3000,00 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 42

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 43

Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek, są w szczególności środki pochodzące z:

a) krajowych i zagranicznych darowizn, subwencji, zapisów i spadków,

b) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

c) dywidendy i zyski z akcji i udziałów w spółkach,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

 

§ 44

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 45

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku

z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 46

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

 

§ 47

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 48

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

§ 49

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości, co najmniej 10 000 złotych lub, w przypadku osób zagranicznych 5000 dolarów USA, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.

§ 50

Sponsorzy uzyskują następujące przywileje:

1. Wpis do Złotej Księgi Fundacji.

2. Podziękowanie na łamach prasy lokalnej

3. Zamieszczenie nazwiska Sponsora na stronie internetowej www.

4. Pełnoprawne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Programowej.

5. Otrzymanie sprawozdania finansowego z wydatkowania ofiarowanej przez siebie kwoty.

 

                                                                                         § 51

Aby zachować tytuł Sponsora należy co roku od uzyskania tytułu Sponsora dokonać darowizny lub dotacji na rzecz Fundacji nie mniejszej niż 2500 złotych po upływie 24 miesięcy od ostatniej wpłaty.

 

§ 52

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, sporządzenie sprawozdania rocznego winno nastąpić do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd.

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne jest podawane do publicznej wiadomości.

4. Fundacja zamieszcza zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i finansowe na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 53

Fundacja nie ma prawa:

 

1.Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozdział V.

 

BIURO FUNDACJI

 

§ 54

1. Dla prowadzenia spraw Fundacji powołuje się Biuro Fundacji.

2. Bieżącą działalnością Fundacji oraz pracą pracowników Fundacji kieruje Dyrektor Biura Fundacji powołany przez Zarząd.

3. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

4. Biuro Fundacji zapewnia obsługę organom Fundacji.

 

 

Rozdział VI.

 

ZMIANA STATUTU

 

§ 55

 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

 

§ 56

 

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 

 

 

 

 

Rozdział VII.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 57

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 58

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 59

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 60

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 61

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§ 62

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.

§ 63

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

§ 64

Zmiany Statutu obowiązują po akceptacji przez Krajowy Rejestr Sądowy w Olsztynie.

 

 

 

Zarząd Fundacji:

 

Maria Żylińska – prezes

Henryk Narwojsz – wiceprezes

dr Jan Rzeszutek – członek zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
35 0.092722177505493